Mere om servicelovens § 100

Med servicelovens § 100 har du mulighed for at få dækket de ekstra udgifter, du har pga. din diabetes. Bestemmelsen gælder dog ikke for alle diabetikere, og dine merudgifter skal være over en vis størrelse.

Hvem kan søge?

Reglen gælder for mennesker, der har store udgifter pga. sygdom eller handicap. I loven kaldes dette for nedsat funktionsevne. Nedsættelsen af din evne til at fungere skal være både varig og alvorlig. Bekendtgørelsen beskriver det således: Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger.

Insulinbehandlet eller tabletbehandlet

Både type 1- og type 2-diabetikere i lægeordineret insulinbehandling anses i denne sammenhæng for at have en sådan alvorlig nedsættelse af funktionsevnen. Det har Ankestyrelsen afgjort i en række sager og begrundet det med, at insulinkrævende diabetikere hurtigt er i livsfare uden behandling med insulin. Læs mere om hjælpeforanstaltninger og find mere information omkring ankeafgørelser vedrørende type 2-diabetikere.

Diabetikere, der behandles med tabletter eller diæt, har altså ikke uden videre adgang til hjælp efter § 100. Hvis du som tabletbehandlet diabetiker søger hjælp, skal din funktionsevne undersøges grundigt, og du vil kun få hjælp, hvis du pga. din diabetes har dagligt behov for hjælp fra andre.

Alder og pensioniststatus

§ 100 kan søges af voksne mellem 18 og folkepensionistalder. Dog gælder bestemmelsen ikke førtidspensionister med pension efter de gamle regler. Det vil sige, at pension søgt og tilkendt før 2003 - altså enten almindelig, mellemste eller højeste førtidspension.

Folkepensionister og pensionister med førtidspension efter de gamle regler skal søge om hjælp til f.eks. medicin og kost efter reglerne i pensionsloven.

Store merudgifter

§ 100 har en bagatelgrænse på 6.000 kr. årligt eller 500 kr. om måneden. Det betyder, at du ikke får nogen hjælp eller kompensation, hvis dine merudgifter ikke er over dette niveau.

Når du søger om hjælp efter § 100, skal du selv komme med et overslag på hvor store merudgifter, du regner med at få det kommende år. Det er de fremtidige udgifter, du skal anslå. Det er især vigtigt at huske dette, hvis dine udgifter til f.eks. medicin ændrer sig. Du skal ikke dokumentere dine udgifter, men sandsynliggøre dem - det er jo heller ikke muligt at dokumentere fremtidige udgifter!
Hvilke udgifter?

Du finder frem til dine merudgifter ved at sammenligne dig selv med en anden person på samme alder og i samme livssituation. Du skal altså overveje, om du har udgifter som din raske nabo, kollega, bror eller lignende ikke har. Men det skal være nødvendige udgifter, der er følger af din diabetes, og det skal være udgifter ved din daglig livsførelse.

For diabetikere er merudgifter typisk:
  • Egen del af medicinudgifter
  • Merudgift til kost transport til behandling
  • Evt. forhøjede forsikringspræmier
  • Udgifter ved fornyelse af kørekort, hvis du er afhængig af dit kørekort
  • Andet der både er nødvendigt pga. diabetes og direkte følger af diabetes


Listen er ikke udtømmende. Du kan have andre nødvendige udgifter, der er direkte følger af din diabetes. Ankestyrelsen har dog fastslået, at merudgiften til diætkost kan medregnes.

Merudgifter efter § 100 er ikke udgifter til behandling. Det betyder, at din udgift til fodterapi ikke kan regnes med. Det samme gælder ekstra udgifter til tandlægebehandling.

I en § 100-beregning kan du kun indregne udgifter, som ikke kan dækkes af anden lov. I de fleste tilfælde skal alle andre muligheder bruges først. Dette gælder dog ikke uden undtagelser. Ankestyrelsen har f.eks. afgjort, at § 100 skal foretrækkes frem for aktivlovens § 82.
MEDICIN

Udgifter til den medicin, du får på grund af din diabetes, kan medregnes. Det er en lægefaglig opgave at vurdere, om et bestemt præparat er ordineret på grund af diabetes. I tvivlstilfælde må kommunen spørge den lægelige ekspertise. Ankestyrelsen har afgjort, at også udgiften til midler mod erektionsbesvær (der skyldes diabetes) kan regnes med.

Hvis du har andre varige sygdomme end diabetes, kan også udgiften på grund af disse regnes med. Det er dog en forudsætning, at hver enkelt lidelser giver dig en varig nedsat funktionsevne. Medicinudgiften skal for alle lidelser være en følge af den nedsatte funktionsevne og være nødvendig.

Sygeforsikringen "danmark"

Hvis du er medlem af sygeforsikringen "Danmark" og får dine medicinudgifter refunderet helt, så kan du ikke regne medicinudgiften med i § 100-beregningen. Hvis du kun får delvis refusion, kan du dog medregne din egenbetaling. Dette fremgår udtrykkeligt af vejledningen til bestemmelsen og er fastholdt af Ankestyrelsens afgørelse.

Du kan evt. ændre dit medlemskab til en billigere gruppe med mindre eller ingen refusion af medicinudgifter. Men det kan afgjort ikke anbefales, at du melder dig ud af ordningen.

Ankestyrelsen har truffet en principiel afgørelse vedrørende udgiften til kontingentet til Danmark. Kontingentet kan ikke regnes med som en merudgift. Ankestyrelsen mener, at hverken udgiften er nødvendig, eller at det er en udgift, andre ikke har.

Forhøjet forsikringspræmie

Det følger af vejledningen til Servicelovens § 100 at forhøjede forsikringspræmier kan regnes med som en merudgift hvis den forhøjede præmie skyldes at forsikringstageren har diabetes. Dette gælder som udgangspunkt alle forsikringer. Vejledningen nævner specifikt fritids- og ulykkesforsikringer. Men Vejledningen henviser også til en principiel afgørelser hvor forhøjet præmie til ulykkesforsikring på grund af diabetes afvises med henvisning til at udgiften ikke er nødvendig. Samme begrundelse er anvendt i en anden principiel afgørelse, hvor udgiften til livsforsikring afvises. Bemærk dog, at vejledningen ikke er bindende for kommunerne; du kan have særlige forhold, der gør, at dine evt. forhøjede præmier kunne tælle med.

Ansøgning

Du skal søge om hjælp efter § 100 på socialforvaltningen i din kommune. Du kan ringe, skrive eller møde personligt.

De fleste kommuner har et særligt ansøgningsskema, du skal bruge. Du får skemaet ved at henvende dig til kommunen, f.eks. i Borgerservice, voksenhandicapafdelingen eller lignende.

Læs om:Sådan beregner du dine merudgifter

Vær opmærksom på, at det er dig, der skal oplyse kommune om, hvor store dine merudgifter er.

Når kommunen har modtaget din ansøgning om hjælp, skal den sørge for at få alle nødvendige oplysninger for at behandle din ansøgning. Nogle kommuner har et ansøgningsskema, som du skal udfylde. Alle kommuner skal anmode om at få udfyldt det såkaldte "samtaleskema".
Samtaleskema

Skemaet er obligatorisk, dvs. kommunen skal bede dig om at udfylde det. Det er et standardskema med mange sider med forskellige spørgsmål, da det benyttes til alle former for sygdom og handicap.

Du vil måske opleve, at en del spørgsmål ikke er relevante i din situation. Det skyldes som nævnt, at skemaet benyttes til alle ansøgere og derfor skal dække alle former for handicap.

Du skal forholde dig til alle skemaets spørgsmål. Hvis du ikke har kommentarer til et spørgsmål eller finder spørgsmålet irrelevant, så kan du skrive det. Sørg blot for at det fremgår, at du har læst og forholdt dig til samtlige spørgsmål.

Bevilling

Hvis du opfylder betingelserne for hjælp, skal kommunen give dig en bevilling. Bed om at få denne skriftligt.

Hvis dine merudgifter overstiger 500 kr. pr. måned, udbetales et tilskud på 1.500 kr. pr. måned. 1.500 kr. er mindstebeløbet. Tilskuddet øges første gang med 500 kr. til 2.000 kr. pr. måned, når dine merudgifter er større end 1.750 kr. om måneden. Tilskuddet øges derefter med 500 kr. hver gang dine sandsynliggjorte merudgifter stiger med 500 kr. om måneden.

Tabel til beregning af tilskud:


Dine sandsynliggjorte merudgifter er større end:                                                 Tilskud efter § 100 pr. måned:
500 kr.1.500 kr.
1.750 kr.2.000 kr.
2.250 kr. 2.500 kr.
2.750 kr. 3.000 kr.
 osv. osv.


Tilskuddet er skattefrit og ydes uafhængigt af din økonomi.


Bevillingsperiode

Hjælp efter § 100 udbetales fra tidspunktet for din ansøgning. Det betyder, at du får hjælp fra den næstfølgende hele måned.

En bevilling efter § 100 er en løbende bevilling, du har altså ret til ydelsen, så længe du opfylder alle betingelserne. Tidligere skulle kommunerne indhente oplysninger om størrelsen af dine merudgifter mindst én gang om året. Denne pligt er afskaffet fra 1. juli 2010, men forvent under alle omstændigheder en form for løbende kontrol. Vær opmærksom på, at du har pligt til at oplyse det, hvis der sker ændringer i dine forhold som f.eks. mindre eller færre merudgifter.

Kilde: Diabetesforeningen